[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]Návrat na hlavní stranu

Historie obce Lnáře [ Historie (archivní dokument) ]

Nejstarší dějiny Lnář a okolí osvětluje archeologický výzkum, podle něhož docházelo k souvislejšímu osídlení již v 7. a 6. století před naším letopočtem, tj. v době halštatské. Z této doby a z počínající doby laténské pochází řada nálezů ze žárových pohřebišť u rybníka Měleč při silnici z Kocelovic do Lnář. Mohylová pohřebiště z doby slovanské z 8. století našeho letopočtu byla odkryta na návrší Zelená hora poblíž obce Kocelovice. K novému a již trvalému osídlení docházelo v 10. - 13. století n. l.

Obyvatelé Lnář se zabývali především zemědělstvím, a jak sám název obce napovídá, především pěstováním a zpracováním lnu. Později přibyl chov ryb. První rybníky zde vznikaly zřejmě už v první polovině 14. století, patrně v době vladyků ze Lnář, další v době vlády Karla IV (1341 - 1378). Je pravděpodobné, že jeden z majitelů lnářského panství, Volf Novohradský, povolal do Lnář největšího mistra českého rybníkářství Jakuba Krčína. Ten se podílel na dokončení lnářské rybniční soustavy. propojené sítí důmyslných spojovacích a obtokových stok. V 18. století dosáhlo rybníkářství na lnářském panství svého vrcholu. Obhospodařovalo 365 - 366 rybníků. Ovšem v letech 1804 - 1865 došlo na panství k podstatné změně charakteru hospodaření. Lnářský velkostatek se zaměřil na chov ovcí a orientoval se na trh s vlnou. To vyžadovalo více pastvin a proto se začalo s rušením rybníků. Podle údajů z roku 1840 se chovalo v ovčínech 12 280 ovcí. Významným mezníkem dalšího rozvoje rybníkářství ve Lnářích bylo působení Ing. Dr. Theodora Mokrého v letech 1891 - 1924. Více na stránce "Významné osobnosti".

Vlastní osudy obce byly spojeny s historií zámku, v jehož držení se vystřídala celá řada majitelů. Až do roku 1848 byla obec podrobena úřadu velkostatku. Vydáním zákona o zrušení poddanství a roboty ze dne 7. září 1848 se český venkovský lid stal rovnoprávnou složkou národní společnosti. Roku 1850 vstoupila v platnost nová organizace státní správy a nejnižším a základním článkem celé správní organizace se staly samosprávné obce. První obecní volby ve Lnářích se konaly v roce 1850 a prvním starostou byl zvolen Josef Ješina, hostinský ze Lnář.

Dalším významným datem v historii obce byl 10. červen 1899, kdy byl zahájen provoz na železniční trati Nepomuk - Blatná, která přinášela určitý hospodářský pokrok, i když nádraží bylo postaveno téměř 2 km od obce. Telegrafní stanice byla ve Lnářích vybudována již v roce 1903.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 13.08.2004 v 14:54 hodinCopyright 1998-2021 © Luděk Šorm